Epoxidová pryskyřice epoxid dekor - 1 kg

Neohodnoceno
 

2K epoxidová zalévací hmota. Jedná se o nízkoviskozní, bezrozpouštědlovou hmotu bez obsahu nonylfenolu.

 

Charakteristika

 • čirý
 • výborně odpěňuje
 • tloušťka odlitku až 5 cm v jedné aplikaci
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • možnost probarvení pigmenty
 • minimální smrštění

Použití

výroba stolových desek, hodin, podnosů - kombinace dřeva a epoxidu

Dostupnost Skladem (3 ks)
591 Kč
488,43 Kč bez DPH
   
Kód produktu 1234
Kategorie Epoxidová pryskyřice
Každý kus originálem
Každý kus originálem
Dejte dřevu nový rozměr
Sleva
Sleva 5%
při objednávce nad 10 000,-
 

Technické informace: 

 • aplikační teplota - +15 / +30 °C
 • mísící poměr - 3:1(A:B) hmotnostní poměr
 • zpracovatelnost - 120 minut při teplotě +20 °C
 • brousitelnost - 7 dní při teplotě +20 °C
 • doformování - 48 hodin při teplotě +20 °C
 • možnost leštit - 14 dní při teplotě +20 °C
 • tepelná odolnost - 90 °C
 • tvrdost shore D 75

 

Aplikační podmínky

 

EPOXIN DEKOR nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod +15 °C a nad +30 °C. Při teplotě pod +15 °C zvyšuje viskozitu.

 

Doporučená teplota pro aplikaci je +20 °C a optimální vlhkost vzduchu 65 %.

 

Během aplikace a vytvrzování nesmí na EPOXIN DEKOR přijít voda či jiné chemické zatížení. Tyto podmínky mají být dodrženy po celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho tvrdnutí.

 

Aplikační postup

 

EPOXIN DEKOR je dodáván ve vhodném mísícím poměru.

 

Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se složka B vlije do složky A a pomocí pomalu-obrátkového čistého míchadla (300 – 400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek.

Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2 – 3 min (docílení jednotného vzhledu).

 

Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál můžeme nechat odstát cca 20-30 minut kvůli odpěnění a poté nalít do připravené formy (materiál nesmí být znovu zamíchán). Připravený materiál musí být zpracován během jeho dobyzpracovatelnosti.Pokud se EPOXIN DEKOR vylívá ve větším objemu, lze vylít maximálně 20 l při 5 centimetrové výšce odlitku. Po 15 minutách od vylití se doporučuje povrch lehce zahřát teplým vzduchem nebo hořákem. Zahřátí urychlí únik vzduchových bublin z hmoty. Doba vytvrzení závisí na okolní teplotě, teplotě odlévané hmoty, typu požité formy (odvod tepla), tloušťce odlévané vrstvy a celkovém odlévaném objemu. Přičemž platí, že čím vyšší je odlévaný objem, tím se doba vytvrzení může zkracovat. Při vylévání většího množství např. 20 l doporučujeme rozdělit objem pro natužení do více menších 10 (5) l nádob. Vylévejte nejlépe tloušťku 2-3 cm proveďte odvzdušnění a pak pomalu přilévejte další množství v tloušťce 2 cm. Pokud požadujete větší tloušťky je potřeba 5 cm vrstvu nechat částečně vyzrát (2-3 dny) a pak aplikovat další 5 cm vrstvu stejným postupem jako první.Při vylívání větších objemu materiálu EPOXIN DEKOR může vzniknout exotermická reakce a znehodnocení výrobku.Opracování frézováním, vrtáním apod. je možné po 7 dnech. K broušení a leštění povrchu používejte brusné kotouče od zrnitosti 120,180,280.340,400,800,1200-2000. Pro vyleštění vhodnou leštící pastu.Do EPOXINU Zalévací hmoty lze přidávat pigmenty různých barev, a to jak práškových, tak tekutých.Po aplikaci musí být povrch chráněn před přímým kontaktem s vodou, a to minimálně po dobu 72 hodin. Po stejnou dobu musí být teplota vzduchu 3 °C nad rosným bodem. Při styku vody s povrchem během této doby může dojit k vytvoření bílých fleků a vzniku lepivého povrchu.

 

Upozornění

 

Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele. Materiál spotřebujte jednorázově. Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty nepoužívejte topidla na naftu, plyn, dřevo, apod., CO2 a vodní páry mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Vytápění doporučujeme pomoci elektrických přímotopů.Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou nezávazné, jsou však zpracovány dle nejlepších poznatků a zkušenosti z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto technického listu.

 

Identifikace nebezpečnosti

 

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

 

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Složka B

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 91 92 93)/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: