Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.marst.cz Provozovatelem tohoto internetového obchodu jako prodávající je Ing. Zbyněk Malínek – MARST se sídlem: Postoloprtská 382, 439 02 Cítoliby, IČO: 44535902, kontaktní údaje: malinek.z@seznam.cz, www.marst.cz, telefon: +420 792 323 260, +420 777 174 381, +420 777 174 380, dále jen prodávající. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.marst.cz (dále je „internetový obchod“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 2. Informace o zboží a cenách
  1. Ceny zboží uvedené na stránkách e-shopu jsou platnými cenami včetně DPH a balného. U jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu jsou uvedeny informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. K cenám zboží se připočítá cena za dopravu případně za dobírku, pokud bude zboží zasláno dopravcem na adresu kupujícího. Cena za dopravu se dopočítá individuálně a bude zaslána kupujícímu e-mailem. Pokud nebude kupující s cenou souhlasit, pak nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží a služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.
  2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami.
  4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího včetně informace o ceně za dopravu a dobírku, pokud bude zasíláno zboží dopravcem.  Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Pokud nebude kupující s cenou za dopravu souhlasit, musí neprodleně informovat prodávajícího a ten poté objednávku stornuje nebo se domluví s kupujícím na jiném způsobu doručení.
  5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 4. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 271191718/0300 vedený u ČSOB Louny,
   • dobírkou při převzetí zboží,
   • v hotovosti při převzetí v provozovně prodávajícího.
  2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Poté je prodávající povinen neprodleně odeslat zboží kupujícímu.
  4. Zboží je kupujícímu dodáno:
   • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
   • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
  5. Náklady za dodání zboží (cena za dopravu případně dobírku) bude zaslána kupujícímu na e-mailovou adresu Pokud nebude kupující s cenou souhlasit, pak nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6. Kupující je povinen převzít zboží na místě určeném v objednávce. V případě opakovaného doručení zboží, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
  7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
  9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 5. Odsoupení od smlouvy
  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (bylo-li součástí zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).
  2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  4. Při odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy, přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.
  5. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku.
  6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 6. Práva z vadného plnění
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí má  vlastnosti, které si strany ujednaly a  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • výměnu za nové zboží,
   • odstoupit od smlouvy.
  3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Doručování
  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

DODATEK: 

 

Prosíme o Vás o kontrolu dodaných fošen / dřeva před zahájením Vaší výroby. 

 • e-shop a fotografie mohou někdy zkreslovat, proto nabízíme možnost vrácení do 10 dní od nákupu a přijetí objednávky na Vámi zvolenou adresu. Proto si fošny prohlédněte, a než se pustíte do výroby, zvažte, zda odpovídají Vašim představám. 

Možné důvody, které mohou vést k reklamaci:

 • fošny neodpovídají vzhledu, který jsem požadoval/a
 • fošny jsou příliš ztrouchnivělé
 • fošny jsou příliš rozpraskané
 • fošny byly zničeny při převozu - prosíme o dodání fotografie kvůli následné reklamaci u dopravce
 • mám podezření, že fošny jsou napadeny červotočem

Věříme, že fošny poslouží k výrobě ojedinělého produktu. Pokud byste se chtěli pochlubit s hotovým výrobkem a našli si pár minut čas na poslání fotografie, zašlete na e-mail katrin.malinkova@seznam.cz nebo nás označte na Instagramu @epomarst 

Jak vrátit / reklamovat zboží?

 • napište nám na e-mail malinkova@seznam.cz, že požadujete reklamaci a uveďte důvod
 • my se Vám ozveme s dalším postupem - zařídíme vyzvednutí fošny/fošen dopravcem a po jejich vrácení vám uhradíme zpět částku za produkty 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.09.2020.